Customs City Tin tức

eManifest & Tin tức tuân thủ hải quan

Công cụ Giao thông Quốc tế (IIT) là gì?

Theo Mục 322 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, tất cả các công cụ vận tải quốc tế (IIT) và phương tiện sẽ được miễn áp dụng luật hải quan theo các điều khoản và điều kiện và trong phạm vi luật do Bộ trưởng Tài chính quy định. Mục 322 (a) của