Customs City Tin tức

eManifest & Tin tức tuân thủ hải quan

Truy vấn Bản kê khai CBP

Truy vấn Tệp kê khai CBP là gì Truy vấn Manifest là một tính năng nhằm giúp người dùng có thể truy vấn Môi trường Thương mại Tự động (ACE) hoặc Hệ thống Bản kê khai Tự động (AMS) từ CBP (Hải quan &; Bảo vệ Biên giới). Truy vấn thường trả về thông tin thời gian thực được nhập vào hệ thống CBP