Customs City Tin tức

eManifest & Tin tức tuân thủ hải quan

Giấy chứng nhận xuất xứ điện tử (e-CO) là gì?

Đối với phần lớn các chứng chỉ xuất xứ được tạo ra trên khắp thế giới, hầu hết chúng đều được hoàn thành thủ công, tức là.  điền bằng tay. Các nhà xuất khẩu sau đó phải đưa chúng đến Phòng Thương mại, người sau đó sẽ đóng dấu để được chứng nhận. Nhưng trong một môi trường kinh doanh luôn thay đổi,