Customs City Tin tức

eManifest & Tin tức tuân thủ hải quan

Hệ thống Cộng đồng Cảng (PCS) là gì?

Hệ thống cộng đồng cảng (PCS) đề cập đến một nền tảng mở và trung lập kết nối nhiều hệ thống, do đó cho phép trao đổi thông tin an toàn và thông minh giữa các tổ chức khác nhau tạo nên cộng đồng sân bay hoặc cảng biển. Nó là một nền tảng chia sẻ được tổ chức và sử dụng bởi công chúng và