Customs City Giải pháp toàn cầu Inc

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ

"Khách hàng" là bên chấp nhận Customs City Thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ của Global Solutions Inc.

"Nhà cung cấp" là Customs City Giải pháp toàn cầu Inc

"Sản phẩm &; Dịch vụ SaaS" là công việc liên quan đến quản lý dự án, tùy chỉnh, thử nghiệm, đào tạo, hỗ trợ, giao dịch và dịch vụ bảo trì do Nhà cung cấp cung cấp

"Thông tin mật" là thông tin bí mật của khách hàng và nhà cung cấp liên quan đến đối tượng của Thỏa thuận này và bao gồm:

(a) thông tin về Dịch vụ

(b) thông tin liên quan đến chiến lược kinh doanh của một trong hai Bên;

(c) bí mật kinh doanh không thuộc phạm vi công cộng;

Trừ khi được quy định trong tài liệu này, Khách hàng sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp, tiết lộ bất kỳ Thông tin Mật nào do Nhà Cung cấp cung cấp cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà Cung cấp.  Nhà Cung cấp có thể tiết lộ Thông tin mật cho công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty liên quan khác hoặc các nhà thầu phụ của Nhà Cung cấp nhằm mục đích thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này.

Bất kỳ Thông tin Bảo mật nào được cung cấp cho Khách hàng chỉ có thể được sử dụng và dành riêng cho mục đích thực hiện Thỏa thuận này và không cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà cung cấp.  Khách hàng đồng ý bảo vệ Thông tin bí mật khỏi bị tiết lộ ở cùng mức độ và bằng cùng một phương tiện, Khách hàng sử dụng để bảo vệ thông tin bí mật hoặc độc quyền của chính mình cho đến khi Thông tin bí mật trở thành kiến thức công khai một cách hợp pháp.

"Bất khả kháng" có nghĩa là một tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của các Bên dẫn đến việc một Bên không thể tuân thủ hoặc thực hiện đúng hạn nghĩa vụ theo Hợp đồng này

Nhà Cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này nếu sự chậm trễ đó là do Bất khả kháng.  Nếu một Bên chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình do bất khả kháng gây ra hoặc dự đoán thì việc thực hiện nghĩa vụ của Bên đó sẽ bị đình chỉ trong thời gian xảy ra Bất khả kháng.

Nếu một Bên chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình do bất khả kháng vượt quá sáu mươi (60) ngày, một trong hai Bên có thể chấm dứt ngay lập tức Hợp đồng về việc thông báo bằng văn bản cho Bên kia.

  1. Phạm vi thỏa thuận. Nhà Cung cấp sẽ cung cấp Dịch vụ SasS khi thỏa thuận này được Khách hàng và Nhà cung cấp thực hiện. Dịch vụ và sản phẩm bàn giao được coi là đã được chấp nhận khi Khách hàng sở hữu sản phẩm bàn giao.
  1. Nghĩa vụ của khách hàng. Khách hàng tuyên bố rằng (i) cá nhân chấp nhận Thỏa thuận này được ủy quyền hợp lệ để thay mặt Khách hàng ký kết Thỏa thuận này và ràng buộc Khách hàng
  1. Giá cả. Khách hàng đồng ý thanh toán cho Nhà Cung cấp các khoản phí được nêu trên Customs City Trang web của Global Solutions Inc nằm bên dưới bao gồm tất cả các loại thuế hiện hành liên quan đến việc thực hiện và cung cấp Dịch vụ, trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập hóa đơn. Các khoản phí đã thanh toán sẽ không được hoàn lại.  Giá trên Customs City Trang web của Global Solutions Inc. có thể thay đổi định kỳ theo thời gian.
  1. Quyền sở hữu trí tuệ. Thỏa thuận này không cấp cho Khách hàng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào (bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, nhãn hiệu và quyền sáng chế cho dù đã đăng ký hay chưa được hoàn thiện theo luật địa phương
  1. Tổng quát. Nhà Cung cấp không đưa ra bất kỳ bảo hành, điều kiện, điều khoản, cam kết hoặc tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hoặc bao gồm các bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý về khả năng bán được hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Nhà Cung cấp không đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn hoặc không có lỗi của Dịch vụ hoặc sản phẩm bàn giao hoặc Nhà Cung cấp sẽ sửa tất cả các lỗi. Customs City Tuy nhiên, Global Solutions Inc. sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực thương mại hợp lý để ngăn chặn bất kỳ lỗi dịch vụ nào xảy ra và để bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của Khách hàng mọi lúc.
  1. Giới hạn trách nhiệm pháp lý. Trong mọi trường hợp, Nhà Cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc chi phí gián tiếp hoặc do hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào và gây ra bằng cách nào, cho dù phát sinh theo hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc các hình thức khác bao gồm tổn thất sản xuất, tổn thất kinh doanh, mất lợi nhuận hoặc hợp đồng và mất uy tín ngay cả khi Nhà Cung cấp đã được thông báo về khả năng của họ. Thỏa thuận này không cấp hoặc trao bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào cho hoặc cho bất kỳ phần ba nào

Trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm pháp lý của Nhà Cung cấp liên quan đến Hợp đồng này sẽ không vượt quá tổng số chi phí mà Khách hàng đã thanh toán trong ba (3) tháng ngay trước thời điểm phát sinh nguyên nhân hành động lần đầu tiên.

  1. Điều khoản và chấm dứt. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày hai Bên chấp nhận Thỏa thuận này. Hợp đồng này tự động gia hạn hàng tháng. Khách hàng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào với thông báo bằng văn bản (email) 30 ngày.  Mọi khoản phí còn lại của hợp đồng mà Khách hàng phải chịu cho đến ngày chấm dứt đều phải thanh toán đầy đủ.

Trừ khi có quy định cụ thể khác và không giới hạn, một trong hai Bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức bằng cách thông báo bằng văn bản nếu:

(a) Bên vi phạm vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này và vi phạm đó không được khắc phục trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi Bên không vi phạm đưa ra thông báo để khắc phục vi phạm nói trên;

(b) Bên kia trở thành, đe dọa hoặc quyết tâm trở thành hoặc có nguy cơ trở thành đối tượng của bất kỳ hình thức quản lý mất khả năng thanh toán nào hoặc chấm dứt, đe dọa hoặc quyết tâm ngừng hoạt động kinh doanh của mình.

Nếu Khách hàng không đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, Nhà Cung cấp có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách thông báo bằng văn bản.  Bất kể nguyên nhân chấm dứt là gì, Khách hàng đồng ý thanh toán cho Nhà cung cấp Dịch vụ và sản phẩm bàn giao được cung cấp, trang bị, cung cấp, phát triển hoặc chuẩn bị theo cách khác trước ngày chấm dứt.

  1. Luật điều chỉnh. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh theo luật pháp của Ontario, Canada. Các Bên theo đây đệ trình lên thẩm quyền tài phán của Ontario.

9. Bồi thường Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hạiCustoms City Global Solutions Inc. và công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên của chúng tôi, vô hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này hoặc các tài liệu mà họ kết hợp bằng cách tham chiếu hoặc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

10. Toàn bộ Thỏa thuận- Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên trang web này hoặc liên quan đến Customs City Dịch vụ Global Solutions Inc. cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc bạn sử dụng Customs City Dịch vụ của Global Solutions Inc., thay thế mọi thỏa thuận, thông tin liên lạc và đề xuất trước đây hoặc đồng thời, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản Dịch vụ).

Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không được hiểu là chống lại bên soạn thảo.

  1. Chính sách bảo mật. Bản sao của Customs City Chính sách bảo mật của Global Solutions Inc. có thể được tìm thấy tại https://customscity.com/privacy-policy/